Trẻ sẽ phát triển nhanh trong giai đoạn một đến hai tuổi. Những bước đi loạng choạng đầu đời nhưng mang lại đầy trải nghiệm mới mẻ. Trẻ sẽ dần thích ứng với hoạt động thường ngày, phát triển các kỹ năng xã hội, tiếp thu kinh nghiệm mới trong quá trình vui chơi, học